ORGANIZERS


PATRON

Prof. Rahul Banerjee

CONVENOR

Dr. Preety Singh

CO-CONVENOR

Dr. Rajbir Kaur

ORGANIZING CHAIRS

Dr. Puneet Jain
Dr. Anukriti Bansal

PUBLICITY CHAIRS

Mr. Vikas Bajpai

SPONSORSHIP CHAIRS

Dr. Puneet Jain
Mr. Vikas Bajpai

FINANCE CHAIRS

Mr. Mukesh Jadon

REGISTRATION CHAIRS

Dr. Joyeeta Singha
Dr. Anukriti Bansal

HOSPITALITY CHAIRS

Dr. Sunil Kumar
Dr. Abhishek Sharma